skip to Main Content
Thoi Gian An Han

Thời gian ân hạn khoản vay là gì

Khi khách hàng được Ngân hàng cấp cho một khoản vay thì thông thường hàng tháng Khách hàng sẽ phải thanh toán một khoản tiển gốc và một khoản tiền lãi. Nếu Ngân hàng cho khách hàng không phải thanh toán tiền gốc, lãi trong một khoảng thời gian thì khoảng thời gian đó gọi là thời gian ân hạn khoản vay.

Ví dụ:

Khách hàng được cấp khoản vay 100 triệu, thời gian vay là 24 tháng. Gốc trả hàng tháng. Thời gian ân hạn gốc là 6 tháng. Lãi suất 10%/năm, thời gian ân hạn lãi là 3 tháng.

Bảng minh họa dưới đây thể hiện thời gian ân hạn gốc, thời gian ân hạn lãi là số tiền trả bằng 0 hàng tháng

Tháng Số tiền gốc trả Số tiền trả lãi Ghi chú
1 0  0 Thời gian ân hạn
2 0  0
3 0  0
4 0           833.333
5 0           833.333
6 0           833.333
7 5555555,556           833.333
8 5555555,556           833.333
9 5555555,556           833.333
10 5555555,556           833.333
11 5555555,556           833.333
12 5555555,556           833.333
13 5555555,556           833.333
14 5555555,556           833.333
15 5555555,556           833.333
16 5555555,556           833.333
17 5555555,556           833.333
18 5555555,556           833.333
19 5555555,556           833.333
20 5555555,556           833.333
21 5555555,556           833.333
22 5555555,556           833.333
23 5555555,556           833.333
24 5555555,556           833.333
Cộng                                   100.000.000

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn vay vốn tiêu dùng

error: Content is protected !!