skip to Main Content
MỖI NGÀY HỌC MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH

Thông báo thay đổi chiến lược đầu tư của chuyên gia Mariano Pardo từ ngày 1.9.2020

Hi everyone,

eToro is making some changes to the Popular Investor Program. In order to meet with the new requirements, I will be adding funds to my account on September 1st.

It is important that you take the time to read through this:

Adding funds to my account may affect the proportion of your copied positions, depending on which option you choose below. Please note that you will receive a push notification telling you the exact proportion by which I increased the equity and how much funds you should add to maintain the same copy proportion:

1. Add more funds to your position – This method will incur no additional fees or disruptions. If you increase your copy position by the same proportion as me, you will match my addition and maintain a synchronized copy relationship.
If you do so, make sure not to copy open positions with the new funds.
I will not make any new investments until September 7th, so you will have 7 days to perform this action if you wish.

2. If you do not wish to add funds – You may stop copying me and then copy again between September 1st-7th (make sure to copy open trades).
This way you can match the new proportion without adding funds, however, this also means that you will have to absorb the potential spreads/fees involved.

3. Do nothing – You can keep your copy position as-is, but please know that some of the copied positions will change proportion.

Have a nice day,
Mariano.

Bản dịch bởi Google.

Chào mọi người, eToro đang thực hiện một số thay đổi đối với Chương trình Nhà đầu tư Phổ biến. Để đáp ứng các yêu cầu mới, tôi sẽ thêm tiền vào tài khoản của mình vào ngày 1 tháng 9. Điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để đọc qua: Việc thêm tiền vào tài khoản của tôi có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ các vị trí đã sao chép của bạn, tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn bên dưới.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được một thông báo đẩy cho bạn biết tỷ lệ chính xác mà tôi đã tăng vốn chủ sở hữu và số tiền bạn nên thêm vào để duy trì tỷ lệ bản sao giống nhau:

1. Nạp thêm tiền vào vị trí của bạn – Phương pháp này sẽ không phải trả thêm phí hoặc gián đoạn. Nếu bạn tăng vị trí sao chép của mình theo cùng tỷ lệ với tôi, bạn sẽ khớp với phần bổ sung của tôi và duy trì mối quan hệ sao chép đồng bộ. Nếu bạn làm như vậy, hãy đảm bảo không sao chép các vị thế đang mở với số tiền mới. Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư mới nào cho đến ngày 7 tháng 9, vì vậy bạn sẽ có 7 ngày để thực hiện hành động này nếu muốn.

2. Nếu bạn không muốn nạp thêm tiền – Bạn có thể ngừng sao chép tôi và sau đó sao chép lại từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 (hãy đảm bảo sao chép các giao dịch đang mở). Bằng cách này, bạn có thể khớp với tỷ lệ mới mà không cần thêm tiền, tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ phải hấp thụ chênh lệch / phí tiềm năng liên quan.

3. Không làm gì – Bạn có thể giữ nguyên vị trí sao chép của mình, nhưng hãy biết rằng một số vị trí được sao chép sẽ thay đổi tỷ lệ.

Chúc một ngày tốt lành, Mariano.

Theo Hòa thì Mariano Pardo sẽ nạp thêm tiền và thực hiện đầu tư thêm một số mã cố phiếu trên sàn.

Vì vậy để đảm bảo hiệu quả cao nhất, bạn có thể dừng sao chép sau đó sao chép lại hoặc nạp thêm tiền để đúng tỷ lệ mua cổ phiếu như tỷ lệ Mariano Pardo đang đầu tư.

Xem thông tin chuyên gia và hiệu quả giao dịch 3 năm của Mariano Pardo trên Etoro tại đây.

  Cảm ơn bạn đã đọc và xem video trong bài viết. Bạn có thể đăng ký kênh Youtube TienCuaToi Official để theo dõi nhiều hơn các video hữu ích và dễ hiểu hơn. Đừng quên để lại bình luận nếu bạn có ý kiến hay thắc mắc cần giải đáp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *