skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ LÀM GIÀU BỀN VỮNG

Danh mục tài sản tích lũy gồm:

  • Cổ phiếu tăng trưởng
  • Quỹ ETF
  • Quỹ chủ động
  • Cổ phiếu cổ tức
  • Đầu tư cho vay
  • Trái phiếu
  • Vàng
  • Tiết kiệm

Danh mục này được Hòa thiết kế dành riêng cho các hội viên Start chuyên sâu tích lũy tài sản (Có phí). Nếu bạn muốn tham khảo chương trình hội viên này, bạn có thể xem Tại Đây.