skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ SỞ HỮU CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN


1.Thanh lý hợp đồng trước hạn

Khi bên vay yêu cầu trả nợ trước hạn theo quy định của điều khoản hợp đồng giữa khách hàng và HDSAISON, bên vay sẽ phải thanh toán cho HDSAISON một khoản phí trả nợ trước hạn 6% ((sáu phần trăm), chưa bao gồm phí VAT 10%) của khoản cấp vốn còn lại chưa thanh toán kể từ ngày HDSAISON chấp thuận cho khách hàng trả nợ trước hạn. Nhưng mức tối thiểu không nhỏ hơn 1.650.000đ ( một triệu sáu trăm năm mươi nghìn).

Ví dụ:

  • Khách hàng vay 20 tr trong 12 tháng, lãi suất 35% tính trên dư nợ ban đầu,  ngày thanh toán đầu tiên là ngày 1.7.2018
  • Ngày 1/9/2018 khách hàng muốn thanh lý hợp đồng
  • Theo quy định HDSAISON, khách hàng phải thanh toán được  tháng sẽ được thanh lý .Như vậy, sau khi thanh toán kỳ ngày 1.9.2018. Nếu khách hàng muốn thanh lý hợp đồng thì khách hàng phải thanh toán tiếp tiền kỳ của ngày 1.10.2018

+ Số tiền gốc còn lại sau khi thanh toán tiền kỳ ngày 1.10.2018 là: 14.080.564đ

+ Phí thanh lý = 14.080.564X6% =844.833đ (< số tiền này nhỏ hơn 1.650.000đ). Như vậy, phí thanh lý hợp đồng sẽ là 1.650.000 đ

Tổng số tiền cần đóng để thanh lý hợp đồng vào ngày 1.9.2018 = 2.012.000+1.650.000+14.080.564 =17.742.563 đ

2.Thay đổi ngày thanh toán

Khi bên vay yêu cầu thay đổi kế hoạch thanh toán, bên vay phải thanh toán cho HDSAISON một khoản phạt thay đổi kế hoạch thanh toán bằng 4%( bốn phần trăm) của khoản cấp vốn còn lại chưa thanh toán.

3.Phí phạt thanh toán trễ hẹn

Nếu bên vay vi phạm các nghĩa vụ thanh toán tức là thanh toán trễ ngày so với ngày thanh toán quy định trên hợp đồng tín dụng, bên vay sẽ phải thanh toán khoản phí phạt bằng 150% ( một trăm năm mươi phần trăm) của lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi tính trên dư nợ giảm dần) của khoản thanh toán hàng tháng chưa thanh toán. Bên vay sẽ phải thanh toán các khoản phải trả còn nợ và khoản phạt trả chậm nhất vào ngày thanh toán hàng tháng tiếp theo.