skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN BỀN VỮNG

Cách tính lãi và các loại phí phạt tại công ty tài chính Homcredit Việt Nam

  Khách hàng đang vay trả góp hay vay tiền mặt tại Homcredit đang có những thăc mắc về phía phạt, cách tính lãi, …qua bài viết chúng tôi muốn cung cấp đến khách hàng  những thông tin chi tiết và đầy đủ nhất để khách hàng có thể quản lý khoản vay hợp lý.

1.Cách tính lãi; thanh toán nợ vay

 • Nợ gốc và lãi được thanh toán trong nhiều kỳ trả góp hàng tháng
 •  Đối với bất kỳ khoản vay nào không phải là khoản vay tiền mặt, Bên vay tại văn bản này đồng ý và thừa
  nhận rằng khoản tiền vay tương ứng sẽ được Bên cho vay chuyển trực tiếp cho Bên bán, và công ty bảo
  hiểm nếu được áp dụng, để thanh toán cho các hàng hóa và/hoặc dịch vụ có liên quan được mua bởi Bên
  vay, và nhằm mục đích tính lãi, khoản vay đó sẽ được xem là đã được giải ngân đầy đủ cho Bên vay vào
  ngày được quy định của Hom credit.
 • Tiền lãi vay được tính theo lãi suất quy định áp dụng cho từng đối tượng khách hàng (ngoại trừ mức lãi suất quy đổi được quy định nhằm mục đích tham khảo), tính trên dư nợ gốc cho vay thực tế và tính trên thời gian duy trì số dư nợ gốc
  cho vay thực tế đó, trên cơ sở một tháng có 30 ngày, một năm có 365 ngày.
 • Trừ khi pháp luật quy định khác, mọi khoản thanh toán của Bên vay được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau
  đây: các khoản chi phí (bao gồm, ngoài các chi phí khác, chi phí xử lý thu hồi nợ) và phí phát sinh (nếu có),
  khoản bồi thường thiệt hại (nếu có), tiền lãi vay, và nợ gốc.
 • Mọi khoản thanh toán cho Bên cho vay được coi là đã thanh toán khi khoản thanh toán đó được ghi có vào
  tài khoản ngân hàng của Bên cho vay. Nếu ngày trả nợ trùng với ngày nghỉ thì Bên vay đồng ý trả nợ vào
  ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.
 • Bên vay chịu mọi khoản phí cho bên thứ ba (ví dụ như phí chuyển khoản ngân hàng, phí rút tiền mặt, v.v
  (nếu có)) nhằm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng này.
 • Nếu có bất kỳ khoản tiền thanh toán còn dư nào sau khi Hợp đồng này chấm dứt, Bên cho vay sẽ nỗ lực liên
  hệ để thông báo và hướng dẫn thủ tục hoàn trả cho Bên vay. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ ngày chấm dứt
  Hợp đồng mà Bên cho vay không thể liên lạc được với Bên vay, hoặc Bên vay không có yêu cầu hoàn
  trả bằng văn bản hợp lệ gửi đến Bên cho vay, hoặc Bên vay có yêu cầu hoàn trả bằng văn bản hợp lệ
  nhưng không đến nhận tiền, thì Bên vay theo đây đồng ý từ bỏ quyền sở hữu đối với các khoản tiền thanh
  toán còn dư đến 250.000 VND trong trường hợp đó và các khoản tiền đó sẽ được chuyển giao và thuộc về
  Bên cho vay.2.Trả nợ trước hạn

Điều kiện được trả nợ trước hạn toàn bộ khoản vay: Bên vay đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn Số kỳ trả góp
tối thiểu là 4 tháng; Bên vay đã thông báo đến Bên cho vay ít nhất 5 ngày làm việc trước Ngày trả góp hàng tháng của
kỳ có yêu cầu trả nợ trước hạn; Bên vay đồng ý thanh toán đầy đủ Số tiền trả góp hàng tháng cho kỳ có yêu
cầu trả nợ trước hạn và các khoản phải trả khác theo quy định tại Hợp đồng này tính đến ngày trả nợ trước hạn;
và Bên vay phải thanh toán Phí trả nợ trước hạn.

   3.Vi phạm nghĩa vụ thanh toán

 • Nếu Bên vay không thanh toán bất kỳ khoản nợ gốc nào theo quy định tại Hợp đồng này vào ngày đến hạn
  thanh toán tương ứng của khoản nợ gốc đó (cụ thể là vào ngày trả góp tương ứng), thì vào ngày tiếp theo của
  ngày đến hạn thanh toán đó, khoản nợ gốc đó sẽ bị chuyển thành khoản nợ gốc quá hạn.
 • Khi có bất kỳ khoản nợ gốc nào bị chuyển thành khoản nợ gốc quá hạn theo quy định của hợp đồng tín dụng, Bên vay
  sẽ phải thanh toán lãi quá hạn trên khoản nợ gốc bị quá hạn đó theo lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá
  hạn được quy định tại  trong thời hạn từ ngày tiếp theo của ngày đến hạn thanh toán có liên quan
  cho đến ngày khoản nợ gốc được thanh toán đầy đủ bởi Bên vay.
 •  Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp lãi suất trong hạn ưu đãi được áp dụng theo quy định, mức
  lãi suất trong hạn ưu đãi này chỉ áp dụng cho khoản nợ gốc cho đến ngày đến hạn thanh toán tương ứng của khoản nợ gốc đó. Khi khoản nợ gốc này (hoặc một phần của khoản nợ gốc này) bị chuyển thành khoản nợ gốc bị quá hạn, mức lãi suất trong hạn áp dụng đối với khoản nợ gốc bị quá hạn đó sẽ được tự động chuyển thành mức lãi suất trong hạn thông thường được quy định và mức lãi suất áp dụng đối với dư gốc bị quá hạn trong trường hợp đó sẽ được tính theo mức lãi suất trong hạn thông thường.
 • Nếu Bên vay không thanh toán bất kỳ khoản tiền lãi vay nào theo quy định tại Hợp đồng này vào ngày đến
  hạn thanh toán tương ứng của khoản tiền lãi vay đó (cụ thể là vào ngày trả góp tương ứng), thì khoản tiền lãi
  vay chưa thanh toán đó sẽ phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền lãi quá hạn được quy định là 150% lãi suất thông thường
 • Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ không được áp dụng cho khoản vay theo quy định tại Hợp đồng này trừ
  trường hợp được Bên cho vay đồng ý bằng văn bản.

  4. Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn do vi phạm – Bồi thường thiệt hại

 • Nếu Bên vay vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này hoặc cung cấp thông tin sai sự thật cho Bên
  cho vay, Bên cho vay có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và thu hồi toàn bộ khoản
  nợ (dù đến hạn hay chưa đến hạn). Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực kể từ ngày Bên cho vay ký thông báo chấm
  dứt trước hạn. Nếu Bên vay không thanh toán bất kỳ khoản nợ gốc hoặc tiền lãi vay nào trước thời hạn được
  Bên cho vay nêu trong thông báo chấm dứt trước hạn, thì khoản nợ gốc chưa thanh toán đó sẽ bị chuyển
  thành khoản nợ gốc quá hạn, khoản tiền lãi vay chưa thanh toán đó sẽ phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền
  lãi quá hạn được quy định là 150% lãi suất thông thường.
 • Nếu Bên vay vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này (ngoại trừ trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh
  toán) hoặc cung cấp thông tin sai sự thật cho Bên cho vay, Bên vay phải bồi thường cho Bên cho vay toàn bộ
  thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn mà Bên cho vay phải gánh chịu vì sự vi phạm hoặc việc cung cấp thông
  tin sai sự thật đó của Bên vay

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào các bạn, Mình tên là Vương Thị Mởn thành viên của Website tài chính cá nhân: www.tiencuatoi.vn

Mình là người làm tài chính trong Ngân hàng và đam mê trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân mới. Mình mong muốn chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình về tài chính cá nhân với các bạn. Bạn hãy trả lời giúp mình bằng cách comment phía dưới để chúng ta kết nối với nhau và chia sẻ những giá trị cho nhau bạn nhé. Một lời đóng góp trân thành của bạn sẽ giúp mình và nhiều người khác rất nhiều

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mình tại mục giới thiệu hoặc kết nối với mình qua Fanpage Facebook; Kênh Youtube

Hoặc có thể liên hệ hợp tác với mình.