skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ SỞ HỮU CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN

Những giải đáp về bảo hiểm nhân thọ và tham gia bảo hiểm nhân thọ

Dưới đây là 20 câu hỏi xoay quanh chủ đề bảo hiểm nhân thọ dành cho người mới tìm hiểu và tham gia. Các bạn hãy tham khảo để cho mình những hiểu biết rõ hơn.

1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo khoản 12 điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 định nghĩa:

“Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.”

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, cả hai bên sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm, trong đó:

 • Bên công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm khi đến hạn hoặc khi người tham gia bảo hiểm xảy ra các sự kiện bảo hiểm nằm trong phạm vi bảo hiểm, bao gồm tử vong hay thương tật vĩnh viễn.
 • Người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí đủ và đúng hạn, có thể đóng phí hàng tháng, quý, nửa năm hoặc mỗi năm tùy theo thỏa thuận ban đầu giữa hai bên.

Cụ thể theo điều 7 cùng trong Luật này, bảo hiểm nhân thọ bao gồm các nghiệp vụ:

 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Và các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Chính phủ quy định.

Bảo hiểm nhân thọ chính là hình thức bảo hiểm đầu tư lâu dài giúp bảo vệ, bồi thường thiệt hại cho người hưởng bảo hiểm khi có biến cố xảy đến bất ngờ trong cuộc sống. Những vấn đề này thường liên quan đến bệnh tật, sức khỏe hay tính mạng.

Bảo hiểm nhân thọ giống như một dạng tiết kiệm nhưng nếu có rủi ro xảy ra, tiền tích lũy vẫn được bảo toàn nhưng tất cả chi phí chữa trị đã có bảo hiểm san sẻ. Trong trường hợp xấu nhất là người được bảo hiểm tử vong thì gia đình sẽ nhận về số tiền bảo hiểm gấp nhiều lần phí đóng bảo hiểm trước đó. Đây là một cách san sẻ rủi ro của công ty bảo hiểm đối với gia đình khi phải mất đi người thân, có thể là một người trụ cột chính trong nhà.

2. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là văn bản thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm đối với bên mua là cá nhân hay tổ chức kinh doanh về quyền và nghĩa vụ giữa hai bên. Trong đó, bên mua có trách nhiệm thực hiện đúng theo các quy định của những điều khoản và quy tắc hợp đồng đề ra, bên công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm quản lý và bồi thường bảo hiểm theo đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng Bảo hiểm bao gồm:

 • Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm
 • Trang Thông tin Chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm
 • Bản Quy tắc và Điều khoản
 • Các bản phụ lục và các thỏa thuận khác (nếu có) của hai bên phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm và được ghi nhận là một phần của Hợp đồng Bảo hiểm

3. Quyền lợi bảo hiểm là gì?

Quyền lợi bảo hiểm là các quyền sở hữu, chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản, quyền nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với người được bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gồm:

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Đây là quyền lợi bảo hiểm rủi ro chính, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong trường hợp tử vong theo điều khoản và quy tắc trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: Bên mua bảo hiểm sẽ đóng thêm phí cho một quyền lợi bảo hiểm khác ngoài quyền lợi bảo hiểm cơ bản, điều này được thỏa thuận giữa hai bên. Công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng thêm cho người được bảo hiểm theo đúng điều khoản và quy tắc hợp đồng.

4. Bên mua bảo hiểm là ai?

Bên mua bảo hiểm chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia bảo hiểm. Trong đó:

 • Cá nhân thì phải đủ 18 tuổi trở lên (tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại Việt Nam và có đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Tổ chức doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Bên mua bảo hiểm sẽ phải kê khai và ký tên vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, được công ty bảo hiểm chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm và bên mua phải đóng phí đủ và đúng kỳ hạn theo thỏa thuận.

5. Người được bảo hiểm là ai?

Người được bảo hiểm phải đảm bảo các điều sau:

 • Là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam
 • Thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm
 • Được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng Bảo hiểm

6. Người thụ hưởng là ai?

Là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm nhân thọ chỉ định để nhận Số tiền Bảo hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm.

7. Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là số tiền người tham gia bảo hiểm nhân thọ phải đóng cho bên công ty bảo hiểm để được đảm bảo quyền lợi khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc hết hạn hợp đồng.

Phí bảo hiểm nhân thọ bao gồm các khoản phí sau:

 • Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí của sản phẩm bảo hiểm chính được xác định dựa trên số tiền bảo hiểm, tuổi, giới tính của người được bảo hiểm. Bên mua phải đóng đủ và đúng hạn trong 3 năm hợp đồng đầu tiên.
 • Phí bảo hiểm định kỳ: Bao gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có) được đóng định kỳ, do bên mua quyết định và thỏa thuận cùng công ty bảo hiểm như theo tháng, quý, nửa năm hoặc theo năm.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm: Sau khi đã đóng đủ các phí cơ bản, phí cơ bản nâng cao (nếu có), phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có) là khoản phí đóng thêm. Phí đóng thêm phải tuân thủ mức phí tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của công ty.
 • Phí bảo hiểm phân bổ: Khoản phí còn lại của phí cơ bản và phí đóng thêm trừ đi chi phí ban đầu, được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy tương ứng.
 • Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ: Là khoản phí của các sản phẩm bảo hiểm phụ đính kèm với sản phẩm bảo hiểm chính.

8. Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ, thời gian được bảo vệ

Thời hạn đóng phí sẽ tùy thuộc vào sản phẩm bảo hiểm mà bên mua tham gia, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm.

Thời gian bảo vệ có thể theo số năm đóng phí hoặc trọn đời.

9. Kỳ hạn đóng phí quy định ra sao?

Kỳ hạn đóng phí định kỳ tại các công ty bảo hiểm hiện nay sẽ là theo tháng, quý, nửa năm hoặc một năm, tùy theo thỏa thuận ban đầu giữa bên mua và công ty.

Bên mua có thể linh hoạt đóng phí khi có sự cố về tài chính với thời gian gia hạn cho phép của công ty, thông thường là 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.

10. Số tiền bảo hiểm là gì?

Số tiền bảo hiểm là số tiền công ty bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

11. Sự kiện bảo hiểm là gì?

Sự kiện bảo hiểm là những trường hợp được chi trả bồi thường bảo hiểm khi người được bảo hiểm mắc phải. Tất cả được chi tiết cụ thể trong điều khoản, quy tắc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

12. Bảo hiểm tạm thời là gì?

Từ khi hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được hoàn tất, bên mua đã nộp đủ phí bảo hiểm đầu tiên và cho đến khi hồ sơ yêu cầu bảo hiểm liên quan được công ty bảo hiểm chấp thuận hoặc từ chối bảo hiểm, người được bảo hiểm sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm tạm thời đối theo mức nhất định.

Thông thường quyền lợi bảo hiểm tạm thời không liên quan đến quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm.

13. Vì sao nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là kênh tài chính dự phòng khi người được bảo hiểm gặp phải rủi ro tai nạn, bệnh tật bất ngờ. Một kênh tài chính mang 2 lợi ích trong 1 sản phẩm,  vừa là nơi quản lý khoản tiền nhàn rỗi cho khách hàng, vừa bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người được bảo hiểm. Đồng thời là nơi duy nhất san sẻ nỗi lo về tài chính cùng gia đình khi người được bảo hiểm cũng chính là người trụ cột chính không may tử vong hay gặp bệnh hiểm nghèo hay thương tật vĩnh viễn, không thể tạo ra thu nhập để duy trì cuộc sống.

14. Nên mua bảo hiểm nhân thọ cho ai là tốt nhất

Ý nghĩa quan trọng nhất của bảo hiểm nhân thọ chính là bảo vệ người trụ cột.

Bởi vì những lý do và lợi ích như sau:

 • Người trụ cột làm nên thu nhập chính trong gia đình
 • Người trụ cột có nguy cơ rủi ro về bệnh tật và tai nạn cao nhất trong gia đình

Nên tham gia bảo hiểm nhân thọ cho người trụ cột chính khi họ còn trẻ và khỏe để chi phí đóng bảo hiểm không cao và dễ dàng được chấp thuận hợp đồng hơn.

15. Tôi có được thay đổi người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm không?

Nếu công ty chấp thuận thay đổi chủ thể trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ là người thụ hưởng và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không được thay đổi.

16. Điểm giống và khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm

Giống nhau:

 • Cả hai hình thức đều mang tính chất huy động tiền vốn nhàn rỗi của khách hàng từ các đơn vị trung gian như Ngân Hàng, công ty bảo hiểm để tạo thành Quỹ. Quỹ này sẽ được dùng để đầu tư, sinh lợi nhuận, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, đem lợi tức về cho khách hàng gửi tiết kiệm hay tham gia bảo hiểm.
 • Đến ngày đáo hạn, khách hàng sẽ nhận về cả gốc và lãi suất đã cam kết trước đó.

Khác nhau:

 • Gửi tiết kiệm là chỉ mang tính chất tích lũy và nhận lãi vào kỳ hạn nhất định
 • Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm mang hai lợi ích: vừa tích lũy và nhận lãi về khi đáo hạn hợp đồng (kỳ hạn dài) vừa nhận được quyền lợi bảo hiểm từ công ty bảo hiểm trong suốt thời gian tham gia.

17. Doanh nghiệp bảo hiểm lấy tiền từ đâu để chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra?

Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm nhân thọ là lấy số đông bù số ít. Điều này nghĩa là sẽ có rất nhiều người mua bảo hiểm, nhưng không hẳn ai cũng gặp rủi ro trong suốt quá trình tham gia. Tất cả số tiền bảo hiểm của khách hàng sẽ gom thành quỹ rủi ro và được dùng chi trả bồi thường cho một ít người không may gặp phải bất hạnh trong cuộc sống. Còn những khách hàng khỏe mạnh sẽ nhận về số tiền bảo hiểm cùng với lãi suất đi kèm vào ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.

18. Nếu gặp khó khăn về tài chính, có cách nào duy trì hợp đồng bảo hiểm không?

Tùy theo quy định của công ty bảo hiểm nhân thọ, Bên mua bảo hiểm được quyền ứng tiền tối đa 80% giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm khi đến hạn nhưng khả năng tài chính chưa đủ để chi trả. Đồng thời khách hàng sẽ bị tính lãi trên số tiền tạm ứng đó.

19. Có cần kiểm tra y tế khi mua bảo hiểm nhân thọ không?

Tùy theo từng khách hàng và thông tin kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu kiểm tra y tế hay không và toàn bộ chi phí kiểm tra y tế sẽ được bên công ty chi trả nếu hợp đồng bảo hiểm vẫn được ký kết tiếp tục.

Một khách hàng chỉ được yêu cầu kiểm tra sức khỏe 1 lần duy nhất cho suốt thời gian tham gia hợp đồng bảo hiểm và không phải tái kiểm tra như các loại bảo hiểm sức khỏe khác.

20. Hợp đồng có thể bị hủy bỏ bởi người được bảo hiểm có vấn đề về sức khỏe đúng không?

Sau khi kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên theo yêu cầu của bên công ty bảo hiểm, nếu không may bạn mắc phải căn bệnh nằm trong điều khoản loại trừ thì có khả năng bạn bị từ chối tham gia bảo hiểm từ công ty.

Trên đây là 20 câu hỏi được nhiều khách hàng thắc mắc và mong muốn được giải đáp nhiều nhất trước và trong thời gian tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Mong sẽ giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn và đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trịnh Thanh Mai

Xin chào Anh chị và các bạn. Em là Thanh Mai - Supporter của Blog tài chính cá nhân TienCuaToi.vn

Tìm hiểu thêm về Admin và những giá trị mà Blog TienCuaToi mang lại cho Cộng đồng tại đây. 

Follow Admin Trịnh Công Hòa trên Facebook cá nhân và đăng ký kênh Youtube  và Nghe Postcast Tâm Sự Tài Chính hàng tuần anh chị nhé.