skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ LÀM GIÀU BỀN VỮNG

Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp khi mua xe máy trả góp

Chào các bạn, hiện nay có rất nhiều ngân hàng và công ty tài chính cho vay trả góp xe máy. Để khách hàng hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng này, chúng tôi xin chia sẻ thông tin để khách hàng thực hiện đúng điều khoản hợp đồng và có lịch sử thanh toán tốt để thuận tiện trong việc sở hữu tài sản của mình khi kết thúc hợp đồng trả góp.

1.Quyền và nghĩa vụ của Bên thế chấp

a.Bên thế chấp có các quyền sau
-Sử dụng Tài sản thế chấp theo mục đích đã quy định trong Hợp Đồng Tín Dụng.
-Nhận lại Bản chính của Giấy chứng nhận trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên thế
chấp hoàn thành tất cả các nghĩa vụ được bảo đảm theo quy định  của Hợp Đồng Thế Chấp.
Trường hợp vi phạm bất kỳ cam kết nào của Hợp Đồng Tín Dụng và Hợp Đồng Thế Chấp, Bên thế
chấp cam kết sẽ miễn trừ cho Bên nhận thế chấp khỏi nghĩa vụ hoàn trả Bản chính của Giấy chứng
nhận.
b.Bên thế chấp có các nghĩa vụ sau:
-Giao Bản chính của Giấy chứng nhận cho Bên nhận thế chấp chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc
kể từ ngày nhận được Bản chính của Giấy chứng nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc từ
bên thứ ba và trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng Thế Chấp này.
-Đăng ký biện pháp bảo đảm đối với Tài sản thế chấp theo quy định pháp luật và/hoặc theo yêu
cầu của Bên nhận thế chấp, chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc đăng ký biện
pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật.
-Thông báo bằng văn bản cho Bên nhận thế chấp về quyền của bất kỳ bên thứ ba nào đối với
Tài sản thế chấp (nếu có).

-Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn hoặc có bất kỳ
hình thức nào chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng Tài sản thế chấp; không được sử dụng Tài sản
thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác hoặc cho phép bên thứ ba nào có hành động tương tự; không
được làm giảm giá trị, thay đổi mục đích sử dụng của Tài sản thế chấp, trừ trường hợp có sự chấp
thuận bằng văn bản của Bên nhận thế chấp.
-Phải giao hoặc thực hiện những biện pháp cần thiết để yêu cầu bên thứ ba đang giữ Tài sản
thế chấp giao Tài sản thế chấp cho Bên nhận thế chấp để xử lý sau khi nhận được Thông báo thu giữ
Tài sản thế chấp bằng văn bản của Bên nhận thế chấp nếu Bên thế chấp không thực hiện đúng hạn và
đầy đủ các nghĩa vụ được bảo đảm theo quy định của Hợp Đồng Thế Chấp. Bên thế chấp phải chịu
các chi phí định giá, đánh giá lại Tài sản thế chấp, các chi phí liên quan đến việc xử lý Tài sản thế chấp
và các chi phí khác phải nộp theo quy định pháp luật.
-Phải thông báo bằng văn bản cho Bên nhận thế chấp về việc Tài sản thế chấp đang là tài sản
tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa
án có thẩm quyền; Tài sản thế chấp đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; đang bị kê
biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật.
-Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng Thế Chấp, Hợp Đồng Tín Dụng và
theo quy định của pháp luật.

2.Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thế chấp

a.Bên nhận thế chấp có các quyền sau:
-Được yêu cầu Bên thế chấp cung cấp thông tin về thực trạng Tài sản thế chấp.
-Lưu giữ Bản chính của Giấy chứng nhận cho đến khi Bên thế chấp hoàn thành các nghĩa vụ
được bảo đảm.
-Được yêu cầu Bên thế chấp phải ngừng việc khai thác, sử dụng Tài sản thế chấp và phải áp
dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác nếu việc khai
thác, sử dụng Tài sản thế chấp có nguy cơ làm huỷ hoại hoặc giảm sút giá trị của Tài sản thế chấp. Nếu
Bên thế chấp không thực hiện, Bên nhận thế chấp có quyền yêu cầu Bên thế chấp thanh toán trước
hạn theo quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng.
-Được quyền yêu cầu Bên thế chấp hoặc bên thứ ba đang giữ Tài sản thế chấp giao Tài sản thế
chấp cho mình để xử lý trong các trường hợp theo quy định tại Mục 5.6.1.
-Được quyền thu giữ Tài sản thế chấp theo quy định pháp luật để xử lý trong mọi trường hợp
Bên thế chấp hoặc bên thứ ba giữ Tài sản thế chấp không hợp tác giao Tài sản thế chấp theo quy định
của Hợp Đồng Thế Chấp

-Được quyền chuyển giao quyền thu hồi nợ, ủy quyền cho bên thứ ba xử lý Tài sản thế chấp
theo quy định của Hợp Đồng Thế Chấp này hoặc quy định pháp luật có liên quan.
-Được nhận tiền bảo hiểm trực tiếp từ cơ quan, tổ chức bảo hiểm để thu nợ trong trường hợp
xảy ra rủi ro đối với Tài sản thế chấp đã được bảo hiểm.
-Được xử lý Tài sản thế chấp theo quy định của Hợp Đồng Thế Chấp này và các quy định pháp
luật liên quan để thu hồi nợ.
-Các quyền khác theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.
b. Bên thế chấp tự nguyện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện Bên nhận thế chấp đối với việc
Bên nhận thế chấp thực hiện quyền thu giữ Tài sản thế chấp theo các nội dung quy định. Khi xảy ra các trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng trong việc thanh toán trả nợ cho công ty tài chính/ngân hàng,  Bên nhận thế chấp có toàn quyền thu giữ Tài sản thế chấp để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành mà không cần có quyết định của Tòa án hay cơ quan có thẩm quyền khác.

c. Bên nhận thế chấp có các nghĩa vụ sau:
-Bảo quản an toàn Bản chính của Giấy chứng nhận.
-Trả lại Bản chính của Giấy chứng nhận khi Bên thế chấp đã hoàn thành nghĩa vụ bảo đảm hoặc
Tài sản thế chấp được thay thế bằng tài sản bảo đảm khác hoặc giao cho người mua Tài sản thế chấp
khi Tài sản thế chấp được xử lý theo quy định của Hợp Đồng Thế Chấp này và quy định pháp luật liên
quan.This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào các bạn, Mình tên là Vương Thị Mởn thành viên của Website tài chính cá nhân: www.tiencuatoi.vn

Mình là người làm tài chính trong Ngân hàng và đam mê trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân mới. Mình mong muốn chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình về tài chính cá nhân với các bạn. Bạn hãy trả lời giúp mình bằng cách comment phía dưới để chúng ta kết nối với nhau và chia sẻ những giá trị cho nhau bạn nhé. Một lời đóng góp trân thành của bạn sẽ giúp mình và nhiều người khác rất nhiều

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mình tại mục giới thiệu hoặc kết nối với mình qua Fanpage Facebook; Kênh Youtube

Hoặc có thể liên hệ hợp tác với mình.